Stratejik Plan

KIRMIZI ŞEMSİYE CİNSEL SAĞLIK VE İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

STRATEJİK PLAN 2013 – 2016

Bilgi Notu:

Bu belge, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği’nin 2013 KASIM – 2016 KASIM ayları arasındaki faaliyet dönemi ile ilgili olarak hazırlanmıştır.

KISACA KIRMIZI ŞEMSİYE…

Kırmızı Şemsiye, seks işçilerinin günümüz dek geliştirdikleri ve içerisinde barındıkları, çeşitli aşamalardan geçmiş ve her dönemin kendine has özelliklerinden beslenmiş seks işçileri hareketinin bir ürünüdür.

Kırmızı Şemsiye, üye temelli bir seks işçileri sivil toplum kuruluşudur. Derneğin yönetim kurulu, bizzat seks işçilerinden oluşmaktadır.

Dernek faaliyetleri, seks işçilerinin sorunları, bu sorunlara karşı talepleri ve çözüm önerileri üzerinden geliştirilir ve uygulanır.

Kırmızı Şemsiye, seks işçilerini ilgilendiren sorunlar ile ilgili üretilen politikalarda birincil öznenin seks işçileri olduğunu iddia eder. Dolayısıyla, seks işçilerinin söylemlerini reddeden, görünmez kılan veya insan hakları hareketinin çeperlerine iten her türlü yaklaşım ve tavır, Kırmızı Şemsiye tarafından reddedilir.

Kırmızı Şemsiye, seks işçilerinin sorun ve taleplerine kayıtsız kalmayan ve destekleyen her türlü toplumsal grup ile prensip gereği birlikte çalışır ve ortak faaliyetler düzenler. Kırmızı Şemsiye, toplumun çeşitli toplumsal grupların sorunlarının çözümünde ortaklıklar kurmanın önemine inanır.

Kırmızı Şemsiye, çalışmaları süresince amaçlarına uyan çeşitli faaliyetlerde uluslararası faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket eder.

Kırmızı Şemsiye, her türlü faaliyetinde diyalog yöntemini benimser.

 1. GİRİŞ

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği’nin kurucu yönetim kurulu tarafından oluşturulan bu stratejik plan, derneğin vizyon, misyon ve 2013 – 2016 yılları arasındaki stratejik hedeflerini ortaya koymaktadır.

Stratejik planın oluşturulması sürecinde, yönetim kurulu tarafından çeşitli seks işçileri gruplarının gündeminde bulunan sorun alanları göz önünde bulundurulmuştur. Kadın, erkek ve trans* seks işçilerinin maruz kaldıkları hak ihlallerinin değerlendirildiği bu süreç sonunda ortaya çıkan ihlal alanları ve bu alanları çevreleyen faktörler, stratejik hedeflerin belirlenmesinde en önemli detayları oluşturmuştur.

Stratejik plan oluşturulurken, belirlenen misyon ve stratejik hedeflerin gerçekçi olmasına özen gösterilmiştir.

Stratejik planın oluşturulması sürecinde şu ana prensipler dikkate alınmıştır:

 1. Kırmızı Şemsiye, seks işçilerinin haklarını insan hakları ve emekçi hakları ekseninde değerlendirir.
 2. Kırmızı Şemsiye, seks işçilerinin sorunları konusunda ilk sözün seks işçilerinin bizzat kendilerine ait olduğuna inanır, bunu her platformda savunur.
 3. Kırmızı Şemsiye, üyelerden oluşur ve üyelerinin iradeleri, söylemleri ve talepleri doğrultusunda politikalarını belirler.
 4. Kırmızı Şemsiye, seks işçilerinin cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları, insan hakları, emekçi hakları temelinde yaşam koşullarının düzelmesinin, toplumun geri kalanının da koşullarının düzelmesi sonucunu doğuracağına inanır. Dolayısıyla, seks işçilerinin haklarının savunulmasının toplumsal barış ve adaletin tesis edilmesi için zaruri olduğu fikrini savunur.

 

 1. VİZYON VE MİSYON

Kırmızı Şemsiye’nin vizyonu, seks işçilerinin maruz kaldıkları her türlü hak ihlali, toplumsal dışlanma, damgalanma ve görmezden gelinme koşullarının son bulduğu; seks işçiliğinin bir emek biçimi olarak kabul edildiği ve seks işçilerinin insanlık onurunun korunduğu bir toplumsal, ekonomik ve siyasal düzene tekabül eder.

Kırmızı Şemsiye’nin misyonu;

 1. Seks işçilerinin sorunları ve bu sorunlara karşı çözüm önerilerini toplumun ve ilgili yetkililerin gündemine taşımak, görünür kılmak,
 2. Seks işçilerinin çıkarlarına uygun mevzuat ve politikaların geliştirilmesi için savunuculuk faaliyetleri yürütmek, lobicilik yapmak, ve
 3. Seks işçilerinin maruz kaldıkları hak ihlallerine karşı kapasitelerini güçlendirmek ve çeşitli destek mekanizmalarına erişmelerini sağlamaktır.
 4. STRATEJİK HEDEFLER 2013- 2014
 5. Stratejik Hedef 1:

Seks işçiliği ve seks işçiliği ile ilgili her türlü eylemin suç olmaktan çıkarılması; toplumun ve yetkililerin bu konu hakkında farkındalığının artırılması.

 1. Stratejik Hedef 2:

Seks işçilerine yönelik her türlü şiddetin (kurumsal, psikolojik, fiziksel, vs.) önlenmesi ve seks işçilerinin şiddete karşı korunmasının önemi konusunda toplum ve ilgili yetkililerin farkındalığının artırılması.

 1. Stratejik Hedef 3:

Seks işçilerinin maruz kaldıkları hak ihlallerine (şiddet, ayrımcılık, vs.) karşı korunmasını ve hakların yeniden tesisini sağlamak amacıyla hukuki destek sunulması.

 1. Stratejik Hedef 4:

Seks işçilerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı korunması ve sağlık hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesi konusunda politikalar geliştirmek ve seks işçilerinin bu konulardaki kapasitelerinin güçlendirilmesini sağlamak.

 1. Stratejik Hedef 5:

Kırmızı Şemsiye’nin faaliyetlerini yürütebilmesi amacıyla kapasitesini güçlendirmek, görünürlüğünü artırmak.

 1. FAALİYET ARAÇLARI

Kırmızı Şemsiye, stratejik planın uygulanması aşamasındaki her türlü faaliyetinde aşağıdaki araçları kullanır:

 1. Savunuculuk: Kırmızı Şemsiye, seks işçilerinin haklarının görünür kılınması, çeşitli seviyelerde gündemleştirilmesi, hak talepleri konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve politikaların geliştirilmesi amacıyla savunuculuk faaliyetleri düzenler.
 2. Kapasite Geliştirme: Kırmızı Şemsiye, faaliyetlerini daha sağlıklı gerçekleştirebilmek amacıyla dernek organlarında görevli kişiler ve üyelerinin çeşitli konularda kapasitelerinin güçlendirilmesi için eğitim ve benzeri faaliyetler gerçekleştirir.
 3. İletişim: Kırmızı Şemsiye, derneğin kurumsal görünürlüğünün artırılması, faaliyetlerinin daha geniş toplumsal kesimler açısından takip edilmesi ve kurumsal kapasitesinin üye sayısı açısından güçlendirilmesi gibi sebepler ile bir iletişim stratejisi takip eder.
 4. Hukuki Destek: Kırmızı Şemsiye, üyelerinin maruz kaldıkları hak ihlallerine karşı desteklenmesi ve hak gasplarının engellenmesi amacıyla hukuki destek sunar.
 5. Lobicilik: Kırmızı Şemsiye, seks işçilerinin taleplerine paralel yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve uygulamaların hayata geçirilmesi amacıyla yasa yapıcı ve karar vericiler nezdinde lobi çalışmaları düzenler.